Quy định và hình thức chung

1.      Quyền và trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ

  • Cung cấp đúng dịch vụ do khách hàng đã lựa chọn, có trách nhiệm tư vấn đầy đủ các dịch vụ do khách hàng yêu cầu.
  • Cùng khách hàng thống nhất lập kế hoạch thực hiện chi tiết các công việc có liên quan. Bảo mật các thông tin, tài liệu được khách hàng chuyển giao trong quá trình thực hiện công việc cũng như trong thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ.
  • Phối hợp cùng khách hàng thực hiện nhanh chóng các thủ tục cần thiết.
  • Không vi phạm liên quan đến vấn đề bản quyền và các luật khác khi khách hàng sử dụng dịch vụ.

2.      Quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ

  • Cung cấp đầy đủ thông tin, các yêu cầu cần thiết để nhà cung cấp dịch vụ có thể thực hiện tốt công việc được yêu cầu.
  • Chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính mạch lạc về các thông tin cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ.
  • Cùng thực hiện mọi công việc do hai bên thỏa thuận, trên tinh thần hợp tác, tự chịu trách nhiệm.
  • Cùng nhà cung cấp dịch vụ phân tích các yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai các công việc và cùng đưa ra phương án xử lí phù hợp và thống nhất giữa 2 bên.
  • Thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ đầy đủ theo thỏa thuận giữa 2 bên trong hợp đồng cung cấp dịch vụ.